fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säkxange (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈkʼa.ŋɛ
'ìnglìsì: a yawn
tsim: naviteri.org (31 July 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säkxange DU dual / dual numbers
pxe·säkxange TRI trial / trial number
ay·säkxange PL plural
fì·säkxange DEM these {noun} (singular)
fay·säkxange DEM PL these {noun plural}
tsa·säkxange DEM that {noun} (singular)
tsay·säkxange DEM PL those {noun] (plural)