fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sälang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈlaŋ
'ìnglìsì: exploration
investigation
tsim: naviteri.org (30 Nov 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sälang DU dual / dual numbers
pxe·sälang TRI trial / trial number
ay·sälang PL plural
fì·sälang DEM these {noun} (singular)
fay·sälang DEM PL these {noun plural}
tsa·sälang DEM that {noun} (singular)
tsay·sälang DEM PL those {noun] (plural)