fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säkanom (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈka.nom
'ìnglìsì: something acquired
an acquisition
a possession
tsim: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·säkanom DU dual / dual numbers
pxe·säkanom TRI trial / trial number
ay·säkanom PL plural
fì·säkanom DEM these {noun} (singular)
fay·säkanom DEM PL these {noun plural}
tsa·säkanom DEM that {noun} (singular)
tsay·säkanom DEM PL those {noun] (plural)