search for:

only exact match
search in:

tì'ongokx (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈʔo.ŋokʼ
English: birth
source: naviteri.org (31 Mar 2018)

affix examples

me·sì'ongokx DU dual / dual numbers
pxe·sì'ongokx TRI trial / trial number
ay·sì'ongokx PL plural
fì·tì'ongokx DEM this {noun} (singular)
fay·sì'ongokx DEM PL these {noun plural}
tsa·tì'ongokx DEM that {noun} (singular)
tsay·sì'ongokx DEM PL those {noun] (plural)