fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sjaj
'ìnglìsì: fate
tsim: Frommer (16. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·syay DU dual / dual numbers
pxe·syay TRI trial / trial number
ay·syay PL plural
fì·syay DEM these {noun} (singular)
fay·syay DEM PL these {noun plural}
tsa·syay DEM that {noun} (singular)
tsay·syay DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong