fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tilì'u (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈti.lɪ.ʔu
'ìnglìsì: conjunction
aysna'o: linguistics / language
tsim: naviteri.org (05 Oct 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·silì'u DU dual / dual numbers
pxe·silì'u TRI trial / trial number
ay·silì'u PL plural
fì·tilì'u DEM these {noun} (singular)
fay·silì'u DEM PL these {noun plural}
tsa·tilì'u DEM that {noun} (singular)
tsay·silì'u DEM PL those {noun] (plural)