fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tinan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈti.nan
'ìnglìsì: reading
tsim: Frommer (04. Sept 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sinan DU dual / dual numbers
pxe·sinan TRI trial / trial number
ay·sinan PL plural
fì·tinan DEM these {noun} (singular)
fay·sinan DEM PL these {noun plural}
tsa·tinan DEM that {noun} (singular)
tsay·sinan DEM PL those {noun] (plural)