fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìpsaw (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪp.ˈsaw
'ìnglìsì: clumsiness
tsim: naviteri.org (30 Sept 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìpsaw DU dual / dual numbers
pxe·sìpsaw TRI trial / trial number
ay·sìpsaw PL plural
fì·tìpsaw DEM these {noun} (singular)
fay·sìpsaw DEM PL these {noun plural}
tsa·tìpsaw DEM that {noun} (singular)
tsay·sìpsaw DEM PL those {noun] (plural)