fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìprrte' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈprˌ.tɛʔ
'ìnglìsì: pleasure

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìprrte' DU dual / dual numbers
pxe·sìprrte' TRI trial / trial number
ay·sìprrte' PL plural
fì·tìprrte' DEM these {noun} (singular)
fay·sìprrte' DEM PL these {noun plural}
tsa·tìprrte' DEM that {noun} (singular)
tsay·sìprrte' DEM PL those {noun] (plural)