fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìpxul (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈpʼul 
'ìnglìsì: formidableness
imposingness
tsim: naviteri.org (20 Aug 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìpxul DU dual / dual numbers
pxe·sìpxul TRI trial / trial number
ay·sìpxul PL plural
fì·tìpxul DEM these {noun} (singular)
fay·sìpxul DEM PL these {noun plural}
tsa·tìpxul DEM that {noun} (singular)
tsay·sìpxul DEM PL those {noun] (plural)