fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

weopx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): wɛ.ˈopʼ
'ìnglìsì: wave (of water)
aysna'o: environment
tsim: naviteri.org (30 Sept 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·weopx DU dual / dual numbers
pxe·weopx TRI trial / trial number
ay·weopx PL plural
fì·weopx DEM these {noun} (singular)
fay·weopx DEM PL these {noun plural}
tsa·weopx DEM that {noun} (singular)
tsay·weopx DEM PL those {noun] (plural)