fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

wep (substantive (noun))

lì'upam (IPA): wɛp
'ìnglìsì: the web (i.e. world wide web)
aysna'o: loan words special terms / special vocabulary
tsim: naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·wep DU dual / dual numbers
pxe·wep TRI trial / trial number
ay·wep PL plural
fì·wep DEM these {noun} (singular)
fay·wep DEM PL these {noun plural}
tsa·wep DEM that {noun} (singular)
tsay·wep DEM PL those {noun] (plural)