fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

wempongu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈwɛm.po.ŋu
'ìnglìsì: squad
military clan
battle party
aysna'o: battle / war
tsim: Frommer (9. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·wempongu DU dual / dual numbers
pxe·wempongu TRI trial / trial number
ay·wempongu PL plural
fì·wempongu DEM these {noun} (singular)
fay·wempongu DEM PL these {noun plural}
tsa·wempongu DEM that {noun} (singular)
tsay·wempongu DEM PL those {noun] (plural)