fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säleymfe' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.lɛjm.ˈfɛʔ
'ìnglìsì: complaint
tsim: naviteri.org (30 Sept 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säleymfe' DU dual / dual numbers
pxe·säleymfe' TRI trial / trial number
ay·säleymfe' PL plural
fì·säleymfe' DEM these {noun} (singular)
fay·säleymfe' DEM PL these {noun plural}
tsa·säleymfe' DEM that {noun} (singular)
tsay·säleymfe' DEM PL those {noun] (plural)