fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säleymkem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.lɛjm.ˈkɛm
'ìnglìsì: protest
instance of protesting
tsim: naviteri.org (30 Sept 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säleymkem DU dual / dual numbers
pxe·säleymkem TRI trial / trial number
ay·säleymkem PL plural
fì·säleymkem DEM these {noun} (singular)
fay·säleymkem DEM PL these {noun plural}
tsa·säleymkem DEM that {noun} (singular)
tsay·säleymkem DEM PL those {noun] (plural)