fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sälipx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈlipʼ 
'ìnglìsì: a drip (of a liquid)
tsim: naviteri.org (21 April 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sälipx DU dual / dual numbers
pxe·sälipx TRI trial / trial number
ay·sälipx PL plural
fì·sälipx DEM these {noun} (singular)
fay·sälipx DEM PL these {noun plural}
tsa·sälipx DEM that {noun} (singular)
tsay·sälipx DEM PL those {noun] (plural)