fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkemwiä (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.kɛm.ˈwi.æplumps/794a5532-ab25-42ef-ac87-83ba259af93c.mp3
'ìnglìsì: unfairness
injustice
tsim: naviteri.org (30 Sept 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkemwiä DU dual / dual numbers
pxe·sìkemwiä TRI trial / trial number
ay·sìkemwiä PL plural
fì·tìkemwiä DEM these {noun} (singular)
fay·sìkemwiä DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkemwiä DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkemwiä DEM PL those {noun] (plural)