fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkelu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkɛ.lu
'ìnglìsì: lack
tsim: naviteri.org (30 Apr 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkelu DU dual / dual numbers
pxe·sìkelu TRI trial / trial number
ay·sìkelu PL plural
fì·tìkelu DEM these {noun} (singular)
fay·sìkelu DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkelu DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkelu DEM PL those {noun] (plural)