fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkenong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkɛ.noŋ
'ìnglìsì: example
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkenong DU dual / dual numbers
pxe·sìkenong TRI trial / trial number
ay·sìkenong PL plural
fì·tìkenong DEM these {noun} (singular)
fay·sìkenong DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkenong DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkenong DEM PL those {noun] (plural)