fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìlapx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈlapʼ 
'ìnglìsì: regret
tsim: naviteri.org (15 Dec 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìlapx DU dual / dual numbers
pxe·sìlapx TRI trial / trial number
ay·sìlapx PL plural
fì·tìlapx DEM these {noun} (singular)
fay·sìlapx DEM PL these {noun plural}
tsa·tìlapx DEM that {noun} (singular)
tsay·sìlapx DEM PL those {noun] (plural)