fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kllrikx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): klˌ.ˈɾikʼplumps/342e1721-6c3d-462a-b7d5-2c269462c442.mp3
'ìnglìsì: earthquake
aysna'o: environment geography
tsim: naviteri.org (30 Nov 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hllrikx DU dual / dual numbers
pxe·hllrikx TRI trial / trial number
ay·hllrikx PL plural
fì·kllrikx DEM these {noun} (singular)
fay·hllrikx DEM PL these {noun plural}
tsa·kllrikx DEM that {noun} (singular)
tsay·hllrikx DEM PL those {noun] (plural)