fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kllpxìltu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): klˌ.ˈpʼɪl.tu
'ìnglìsì: territory
area
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hllpxìltu DU dual / dual numbers
pxe·hllpxìltu TRI trial / trial number
ay·hllpxìltu PL plural
fì·kllpxìltu DEM these {noun} (singular)
fay·hllpxìltu DEM PL these {noun plural}
tsa·kllpxìltu DEM that {noun} (singular)
tsay·hllpxìltu DEM PL those {noun] (plural)