fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

plltxeyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): plˌ.ˈtʼɛ.ju
'ìnglìsì: speaker
tsim: naviteri.org (30 Aug 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·flltxeyu DU dual / dual numbers
pxe·flltxeyu TRI trial / trial number
ay·flltxeyu PL plural
fì·plltxeyu DEM these {noun} (singular)
fay·flltxeyu DEM PL these {noun plural}
tsa·plltxeyu DEM that {noun} (singular)
tsay·flltxeyu DEM PL those {noun] (plural)