fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

plltxepam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): plˌ.ˈtʼɛ.pam
'ìnglìsì: speech sound
phone
phoneme
tsim: naviteri.org (21 May 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·flltxepam DU dual / dual numbers
pxe·flltxepam TRI trial / trial number
ay·flltxepam PL plural
fì·plltxepam DEM these {noun} (singular)
fay·flltxepam DEM PL these {noun plural}
tsa·plltxepam DEM that {noun} (singular)
tsay·flltxepam DEM PL those {noun] (plural)