fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

weptseng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈwɛp.͡tsɛŋ
'ìnglìsì: website
aysna'o: loan words special terms / special vocabulary
tsim: naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·weptseng DU dual / dual numbers
pxe·weptseng TRI trial / trial number
ay·weptseng PL plural
fì·weptseng DEM these {noun} (singular)
fay·weptseng DEM PL these {noun plural}
tsa·weptseng DEM that {noun} (singular)
tsay·weptseng DEM PL those {noun] (plural)