fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sätaron (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈta.ɾon
'ìnglìsì: hunt
aysna'o: weapons / hunt
tsim: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sätaron DU dual / dual numbers
pxe·sätaron TRI trial / trial number
ay·sätaron PL plural
fì·sätaron DEM these {noun} (singular)
fay·sätaron DEM PL these {noun plural}
tsa·sätaron DEM that {noun} (singular)
tsay·sätaron DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

tìtaron hunting
taron hunt
taronyu hunter