fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sätsan'ul (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈ͡tsan.ʔul
'ìnglìsì: improvement (specific instance)
tsim: naviteri.org (04 Mar 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sätsan'ul DU dual / dual numbers
pxe·sätsan'ul TRI trial / trial number
ay·sätsan'ul PL plural
fì·sätsan'ul DEM these {noun} (singular)
fay·sätsan'ul DEM PL these {noun plural}
tsa·sätsan'ul DEM that {noun} (singular)
tsay·sätsan'ul DEM PL those {noun] (plural)