fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìlang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈlaŋplumps/35747791-69b1-4b88-a038-ed4556c49da4.mp3
'ìnglìsì: exploration (general sense)
tsim: naviteri.org (30 Nov 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìlang DU dual / dual numbers
pxe·sìlang TRI trial / trial number
ay·sìlang PL plural
fì·tìlang DEM these {noun} (singular)
fay·sìlang DEM PL these {noun plural}
tsa·tìlang DEM that {noun} (singular)
tsay·sìlang DEM PL those {noun] (plural)