fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìlam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈlam
'ìnglìsì: appearance
tsim: Frommer (28. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìlam DU dual / dual numbers
pxe·sìlam TRI trial / trial number
ay·sìlam PL plural
fì·tìlam DEM these {noun} (singular)
fay·sìlam DEM PL these {noun plural}
tsa·tìlam DEM that {noun} (singular)
tsay·sìlam DEM PL those {noun] (plural)