fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìreyn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈɾɛjn
'ìnglìsì: train (rail)
aysna'o: loan words
tsim: naviteri.org (31 Aug 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìreyn DU dual / dual numbers
pxe·sìreyn TRI trial / trial number
ay·sìreyn PL plural
fì·tìreyn DEM these {noun} (singular)
fay·sìreyn DEM PL these {noun plural}
tsa·tìreyn DEM that {noun} (singular)
tsay·sìreyn DEM PL those {noun] (plural)