fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìrey (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈɾɛj
'ìnglìsì: life
tsim: ASG (2009); wiki.learnnavi.org (end 2009); forum.learnnavi.org (17 May 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìrey DU dual / dual numbers
pxe·sìrey TRI trial / trial number
ay·sìrey PL plural
fì·tìrey DEM these {noun} (singular)
fay·sìrey DEM PL these {noun plural}
tsa·tìrey DEM that {noun} (singular)
tsay·sìrey DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong