fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Toitslan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈto.i.͡tslan
'ìnglìsì: Germany
aysna'o: loan words
tsim: Frommer (15.08. 2011)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·soitslan DU dual / dual numbers
pxe·soitslan TRI trial / trial number
ay·soitslan PL plural
fì·toitslan DEM these {noun} (singular)
fay·soitslan DEM PL these {noun plural}
tsa·toitslan DEM that {noun} (singular)
tsay·soitslan DEM PL those {noun] (plural)