fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

to tìtseri (idiom)

lì'upam (IPA): to tɪ.ˈ͡tsɛ.ɾi
'ìnglìsì: than is apparent
than you are aware of
than you know
than you think
tsim: naviteri.org (30 Apr 2018)