fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

to tìtseri (idiom)

lì'upam (IPA): to tɪ.ˈ͡tsɛ.ɾiplumps/2b4339f0-f24f-448c-a41b-e909c9d6e01a.mp3
'ìnglìsì: than is apparent
than you are aware of
than you know
than you think
tsim: naviteri.org (30 Apr 2018)