fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkakpam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.kak.ˈpam
'ìnglìsì: deafness
tsim: naviteri.org (31 May 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkakpam DU dual / dual numbers
pxe·sìkakpam TRI trial / trial number
ay·sìkakpam PL plural
fì·tìkakpam DEM these {noun} (singular)
fay·sìkakpam DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkakpam DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkakpam DEM PL those {noun] (plural)