fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tompameyp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tom.pa.ˈmɛjp
'ìnglìsì: drizzle
aysna'o: weather
tsim: naviteri.org (01 Apr 2011)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sompameyp DU dual / dual numbers
pxe·sompameyp TRI trial / trial number
ay·sompameyp PL plural
fì·tompameyp DEM these {noun} (singular)
fay·sompameyp DEM PL these {noun plural}
tsa·tompameyp DEM that {noun} (singular)
tsay·sompameyp DEM PL those {noun] (plural)