fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tompatayng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtom.pa.tajŋ 
'ìnglìsì: rain thistle
aysna'o: flora
tsim: naviteri.org (31 dec 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sompatayng DU dual / dual numbers
pxe·sompatayng TRI trial / trial number
ay·sompatayng PL plural
fì·tompatayng DEM these {noun} (singular)
fay·sompatayng DEM PL these {noun plural}
tsa·tompatayng DEM that {noun} (singular)
tsay·sompatayng DEM PL those {noun] (plural)