fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tompakel (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtom.pa.kɛlplumps/c2210d6e-54b4-484e-b2ad-300f1ecd9bb1.mp3
'ìnglìsì: drought
tsim: naviteri.org (30 Apr 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sompakel DU dual / dual numbers
pxe·sompakel TRI trial / trial number
ay·sompakel PL plural
fì·tompakel DEM these {noun} (singular)
fay·sompakel DEM PL these {noun plural}
tsa·tompakel DEM that {noun} (singular)
tsay·sompakel DEM PL those {noun] (plural)