fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkangkem si (verb, intransitiv)

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkaŋ.kɛm si
'ìnglìsì: work
tsim: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

tìkangkem s·am·i PST simple past
tìkangkem s·ìm·i PST close past (just {verb}ed)
tìkangkem s·ìy·i FUT close future (will {verb} soon)
tìkangkem s·ay·i FUT future
tìkangkem s·ol·i PFV perfective (finished)
tìkangkem s·er·i IPFV imperfective (unfinished)
tìkangkem s·iv·i SJV subjunctive (possibility mode)
tìkangkem s·eiy·i LAUD amelioration (favorable connotation)
tìkangkem s·äng·i PEJ pejorative (negative connotation)

sìkenong

lì'uä sna'o

tìkangkem work
tìkangkemvi project
piece of work