fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkanu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈka.nu plumps/993415bd-ab3e-464c-9a65-df080e649ac1.mp3
'ìnglìsì: intelligence
tsim: Frommer (28. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkanu DU dual / dual numbers
pxe·sìkanu TRI trial / trial number
ay·sìkanu PL plural
fì·tìkanu DEM these {noun} (singular)
fay·sìkanu DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkanu DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkanu DEM PL those {noun] (plural)