fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pa'liwll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpaʔ.li.wlˌ
'ìnglìsì: direhorse pitcher plant
Pseudocenia equina
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fa'liwll DU dual / dual numbers
pxe·fa'liwll TRI trial / trial number
ay·fa'liwll PL plural
fì·pa'liwll DEM these {noun} (singular)
fay·fa'liwll DEM PL these {noun plural}
tsa·pa'liwll DEM that {noun} (singular)
tsay·fa'liwll DEM PL those {noun] (plural)