fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pa'li (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpaʔ.li
'ìnglìsì: direhorse (horse-like Pandoran animal)
Equidirus hoplites
aysna'o: fauna
tsim: Turonyu's Dictionary -> Survival Guide

hemlì'uviyä sìkenong

me·fa'li DU dual / dual numbers
pxe·fa'li TRI trial / trial number
ay·fa'li PL plural
fì·pa'li DEM these {noun} (singular)
fay·fa'li DEM PL these {noun plural}
tsa·pa'li DEM that {noun} (singular)
tsay·fa'li DEM PL those {noun] (plural)