fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pa'o (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpa.ʔo
'ìnglìsì: side
tsim: Taronyu's Dictionary 9.58 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·fa'o DU dual / dual numbers
pxe·fa'o TRI trial / trial number
ay·fa'o PL plural
fì·pa'o DEM these {noun} (singular)
fay·fa'o DEM PL these {noun plural}
tsa·pa'o DEM that {noun} (singular)
tsay·fa'o DEM PL those {noun] (plural)