search for:

only exact match
search in:

säsrìn (substantive (noun))

pronunciation (IPA): sæ.ˈsɾɪn
English: lent thing
borrowed thing
Topic groups: trade / exchange
source: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

affix examples

me·säsrìn DU dual / dual numbers
pxe·säsrìn TRI trial / trial number
ay·säsrìn PL plural
fì·säsrìn DEM this {noun} (singular)
fay·säsrìn DEM PL these {noun plural}
tsa·säsrìn DEM that {noun} (singular)
tsay·säsrìn DEM PL those {noun] (plural)