fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rawm (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾawm
'ìnglìsì: lightning (general term)
aysna'o: weather
tsim: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·rawm DU dual / dual numbers
pxe·rawm TRI trial / trial number
ay·rawm PL plural
fì·rawm DEM these {noun} (singular)
fay·rawm DEM PL these {noun plural}
tsa·rawm DEM that {noun} (singular)
tsay·rawm DEM PL those {noun] (plural)