fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zeswavi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈzɛ.swa.vi
'ìnglìsì: blade of grass
aysna'o: flora
tsim: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·zeswavi DU dual / dual numbers
pxe·zeswavi TRI trial / trial number
ay·zeswavi PL plural
fì·zeswavi DEM these {noun} (singular)
fay·zeswavi DEM PL these {noun plural}
tsa·zeswavi DEM that {noun} (singular)
tsay·zeswavi DEM PL those {noun] (plural)