fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zeswa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈzɛ.swa
'ìnglìsì: grass
aysna'o: flora
tsim: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·zeswa DU dual / dual numbers
pxe·zeswa TRI trial / trial number
ay·zeswa PL plural
fì·zeswa DEM these {noun} (singular)
fay·zeswa DEM PL these {noun plural}
tsa·zeswa DEM that {noun} (singular)
tsay·zeswa DEM PL those {noun] (plural)