fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtsunslu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈ͡tsun.slu
'ìnglìsì: possibility
tsim: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtsunslu DU dual / dual numbers
pxe·sìtsunslu TRI trial / trial number
ay·sìtsunslu PL plural
fì·tìtsunslu DEM these {noun} (singular)
fay·sìtsunslu DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtsunslu DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtsunslu DEM PL those {noun] (plural)