fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtsukanom (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.͡tsu.ˈka.nom
'ìnglìsì: availability
tsim: naviteri.org (31 Mar 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtsukanom DU dual / dual numbers
pxe·sìtsukanom TRI trial / trial number
ay·sìtsukanom PL plural
fì·tìtsukanom DEM these {noun} (singular)
fay·sìtsukanom DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtsukanom DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtsukanom DEM PL those {noun] (plural)