fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sätare (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈta.ɾɛplumps/e8f4d0eb-2db0-44f2-beb5-353e7bef6717.mp3
'ìnglìsì: connection
relationship
aysna'o: family / kinship relations sociology
tsim: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sätare DU dual / dual numbers
pxe·sätare TRI trial / trial number
ay·sätare PL plural
fì·sätare DEM these {noun} (singular)
fay·sätare DEM PL these {noun plural}
tsa·sätare DEM that {noun} (singular)
tsay·sätare DEM PL those {noun] (plural)