fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sätarenga' (adjective)

lì'upam (IPA): sæ.ˈta.ɾɛ.ŋaʔ 
'ìnglìsì: relevant
pertinent
tsim: naviteri.org (31 Mar 2021)